നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായമാണ് എന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഊര്‍ജം. നിങ്ങള്‍ എന്‍റെ ഉദ്യമത്തെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു, എന്ത് പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശമാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ളത്, നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുസ്തകം, എല്ലാം എന്നോട് പറയൂ ഒരു സന്ദേശത്തിലൂടെ.

 

 

ഇവിടെ
 
Make a Free Website with Yola.