മലയാളം നിഘണ്ഡു  

                                                                                                                                                                            

                            മലയാളഭാഷയ്ക്ക് വളരെയേരെ നിഘണ്ഡുക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.അവയിൽ പലതും നമ്മുക്ക് ഇന്റെർനെറ്റിൽ ലഭ്യവുമാണ്. എന്നാൽ ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കുള്ളവയോ പിഡിഎഫ് രീതിയിൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നവയോ ഒക്കെയാണ്. മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മലയാളം നിഘണ്ഡു ഇതുവരേയും ലഭ്യമല്ല. ആ തരത്തിൽ ഒരു മലയാളം നിഘണ്ഡു ലഭ്യമാക്കുകയാണിവിടെ. എന്നാൽ ലഭ്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷ്ണറികൾ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ നിഘണ്ടുവിൽ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ എത്രയും പെട്ടന്ന് പുതുക്കിയ ഒരു മലയാളം നിഘണ്ഡു ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

                                                                                                                                       
 
Make a Free Website with Yola.