ഗീതാര്‍ഥം

                                                                                                                                                                            


                                 ഭാരതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദാർശനിക സത്യങ്ങളുടെയും അന്തസത്തയെ ആവാഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ഗ്രന്ഥമേയുള്ളു; ശ്രീമദ്ഭഗവത് ഗീത്. കാലത്തിന്റെ അപാരതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവത് ഗീതയെ ഓരോ കാലഘട്ടവും പ്രദക്ഷിണം വച്ച് തൊഴുതുനിൽക്കുന്നു. കാരണം സാർവ്വലൌകികമായ സത്യങ്ങളുടെ കാതലാണ് ഭഗവത് ഗീത് 

ശ്ലോകങ്ങളുടെ അന്വയം സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും                                                     

 
Make a Free Website with Yola.