നാരായണീയം


ദ്വേധാ നാരായണീയം' എന്നാണ്‌ കവിതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് - നാരായണനെ (മഹാവിഷ്ണുവിനെ) ക്കുറിച്ചുള്ള കാവ്യമെന്നും, മേൽപ്പുത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതെന്നും 'നാരായണീയം' എന്ന വാക്കിന്‌ അർഥം പറയാം. ഗുരുവായൂരപ്പനെ (ശ്രീകൃഷ്ണനെ) ക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഈ സംസ്കൃതകാവ്യം തലമുറകളിലൂടെ അനുവാചകരെ ആനന്ദിപ്പിച്ചുവരുന്നു. കൂടാതെ, മേൽപ്പുത്തൂരിന്റെ വ്യാകരണപ്രതിഭയ്ക്കുള്ള ഒരുത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമായും ഈ കൃതി വിരാജിക്കുന്നു.

ഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വാതരോഗശമനത്തിനായി ഭജനമിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ നാരായണീയം രചിച്ചത് എന്നാണ്‌ ഐതീഹ്യം. ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹിത രൂപമായാണ്‌ ഭട്ടതിരി നാരായണീയം രചിച്ചത്. ആകെ 1034 ശ്ലോകങ്ങളാണ്‌ ഈ കാവ്യത്തിൽ. 1586-ലാണ്‌ രചന പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന്, അന്ത്യശ്ലോകത്തിലെ 'ആയുരാരോഗ്യസൌഖ്യം' എന്ന കലിസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.


 
Make a Free Website with Yola.